Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Paczkowie

Kolorowy pasek

Stypendia szkolne

Stypendia socjalne w roku szkolnym 2017/2018

Pomoc materialna o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 930)
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 z późn. zm.)

Uczniowie mieszkający na terenie Gminy Paczków znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej corocznie mogą się ubiegać o stypendia szkolne przyznawane przez Burmistrza Gminy Paczków.

Wnioski można składać od 1 do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych – od 1 do 15 października danego roku szkolnego.

POMOC MATERIALNA PRZYSŁUGUJE
1) uczniowi szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia,
2) uczniowi szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
3) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, a także dzieciom i młodzieży ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
4) słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych oraz słuchacze niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

KOMU PRZYSŁUGUJE STYPENDIUM SZKOLNE
Stypendium szkolne przysługuje uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów w rodzinie (miesięczny dochód na 1 osobę nie przekraczający kwoty 514,00 zł do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia, a w szczególności gdy w rodzinie występuje:
• bezrobocie,
• niepełnosprawność,
• ciężka lub długotrwała choroba,
• wielodzietność,
• brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
• alkoholizm lub narkomania,
• gdy rodzina jest niepełna,
• w rodzinie wystąpiło zdarzenie losowe.
Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek 
1. Rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,
2. Pełnoletniego ucznia,
3. Dyrektora szkoły
4. UWAGA! Uczeń pełnoletni składa wniosek samodzielnie!

OKRES PRZYZNANIA
Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesi±c i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

 Kryteria przyznawania stypendium szkolnego
1) Uczniowi, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny nie przekracza kwoty 250,00 zł oraz występuje co najmniej jedna z przesłanek z art. 90d ust. 1ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) może być przyznane stypendium szkolne w wysokości miesięcznie - 105% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.). Kwota stypendium wynosi 130,20 zł.
2) Uczniowi, w którego rodzinie miesięczna wysokość dochodu w przeliczeniu na jednego członka rodziny przekracza kwotę 250,00 zł , a nie przekracza kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.). oraz występuje co najmniej jedna z przesłanek z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późn. zm.) może być przyznane stypendium szkolne w wysokości miesięcznie - 100% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.). Kwota stypendium wynosi 124,00 zł.
3) Kryterium trudnej sytuacji materialnej ustalane jest w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.). Trudna sytuacja materialna wynikaj±ca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełnosprawna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

DOCHÓD UPRAWNIAJĄCY DO POMOCY
Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia, uprawniaj±ca do ubiegania się o stypendium szkolne, nie może być większa niż 514 zł.

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesi±ca poprzedzaj±cego złożenie wniosku, tj. z miesi±ca sierpnia lub w przypadku utraty dochodu – z miesi±ca, w którym wniosek został złożony. Wykazane dochody musz± być potwierdzone odpowiednim zaś¶wiadczeniem albo oś¶wiadczeniem. Za źĽródła dochodów uważa się w szczególno¶ści: wynagrodzenie za pracę wynikaj±c± z umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło; wynagrodzenie za płatn± praktykę; ¶świadczenia wynikaj±ce z ustawy o ¶świadczeniach rodzinnych, tj.: zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, ś¶wiadczenia opiekuńcze, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek pielęgnacyjny i ś¶wiadczenie pielęgnacyjne wraz z dodatkiem; ś¶wiadczenia z funduszu alimentacyjnego; alimenty zas±dzone dobrowolne; emerytury; renty inwalidzkie; renty socjalne; renty rodzinne i inne; stypendia; ś¶wiadczenia pieniężne z pomocy społecznej; dodatki mieszkaniowe; zasiłki dla osób bezrobotnych, wynagrodzenie z tytułu odbywanego stażu pracy, świadczenie przedemerytalne; darowizny; dochody z posiadanych ha przeliczeniowych; dochody z prowadzonej pozarolniczej działalno¶ści gospodarczej, dochody z prac dorywczych oraz inne nie wymienione wyżej.
Warunkiem wypłat stypendiów socjalnych jest udokumentowanie wydatków poniesionych wył±cznie na cele edukacyjne na podstawie przedłożonych faktur/rachunków zgodnie z wykazem wydatków kwalifikowalnych.

Faktury i rachunki potwierdzaj±ce poniesione wydatki, musz± być imienne na rodzica lub pełnoletniego ucznia oraz przedstawione w oryginale. Ważne jest także, aby np. plecak, obuwie itp.  miały adnotację „szkolne” lub „sportowe”. Jeżeli zakupiony towar nie ma tego przymiotnika w nazwie umieszczonej na fakturze a sprzedawca nie chce potwierdzić tego faktu na odwrocie dokumentu, może potwierdzić szkoła, do której uczęszcza uczeń. Zakupów należy dokonywać w racjonalnej wielko¶ści wynikaj±cej z potrzeb edukacyjnych ucznia.
W przypadku, kiedy wartoś¶ć faktur lub rachunków przewyższy kwotę przyznanego stypendium, nast±pi zwrot poniesionych kosztów tylko do wysokości przyznanego decyzj± ¶świadczenia.
W sytuacji, gdy warto¶ść faktur lub rachunków będzie niższa niż wysoko¶ść ¶świadczenia, zwrot nast±pi do wysoko¶ści warto¶ści faktur lub rachunków.

  • do stypendium przyznanego na okres wrzesień – grudzień danego roku szkolnego należy przedłożyć faktury lub rachunki z tego okresu. Dopuszcza się zwrot kosztów poniesionych w związku z rozpoczęciem roku szkolnego na podstawie faktur lub rachunków wystawionych pocz±wszy od lipca danego roku,
  • do stypendium przyznanego na okres styczeń – czerwiec danego roku szkolnego należy przedłożyć wył±cznie faktury lub rachunki wystawione w tym okresie.

Za okres wrzesień – grudzień, faktury i rachunki przyjmowane będ± w Wydziale Spraw Społecznych w terminie od dnia 06 listopada 2017 r. do dnia 10 grudnia 2017 r.
Za okres styczeń – czerwiec, faktury i rachunki przyjmowane będ± w Wydziale Spraw Społecznych w terminie od dnia 07 maja 2018 r. do dnia 10 czerwca 2018r.
                                                                          
 UWAGA!
Nie będ± uwzględniane wydatki  na podstawie paragonu oraz o charakterze nieedukacyjnym.

Załączniki

katalog wydatków 2017-2018 (88.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Jarosław Zaremba
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Jarosław Zaremba
Data wprowadzenia:2018-01-23 10:39:48
Opublikował:Jarosław Zaremba
Data publikacji:2018-01-23 10:42:09
Ostatnia zmiana:2018-01-23 10:52:04
Ilość wyświetleń:557

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij