Zamknij okno Drukuj dokument

Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne przysługują osobom, o których mowa w ust. 2, jeżeli zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres zasiłkowy, w którym otrzymują świadczenia rodzinne, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Świadczeniami rodzinnymi są:

1)   zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

2)   świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz świadczenie pielęgnacyjne;

3)   zapomoga wypłacana przez gminy, na podstawie art. 22a;

4)   jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka.

5)   świadczenie rodzicielskie

Kto może otrzymać zasiłek rodzinny?

Zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują rodzinom jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza 674,00 zł lub 764,00 zł, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. W okresie zasiłkowym 2016/2017 tj. od 1.11.2016 r. do 31.10.2017 r. wykazujemy dochody za rok kalendarzowy poprzedzający okres zasiłkowy czyli za rok 2015. Uprawnionym wnioskodawcą jest rodzic, opiekun prawny (orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego) lub faktyczny opiekun dziecka (odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka). O przyznanie zasiłku może zwrócić się także pełnoletnia osoba ucząca się (tj. pełnoletnia osoba niepozostająca na utrzymaniu rodziców, w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony), ucząca się  w szkole lub szkole wyższej do ukończenia 24. roku życia.

Wysokość zasiłku rodzinnego wynosi miesięcznie:

 • 95,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,
 • 124,00zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18. roku życia,
 • 135,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Powyższe kwoty zasiłku rodzinnego obowiązują od 1 listopada 2016r. do 31 października 2017r.

Od czego zależy przyznanie zasiłku rodzinnego?

Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko:

- 18. roku życia,
- nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21. roku życia,
- 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Zasiłek rodzinny nie przysługuje jeżeli:

a) dziecko lub osoba ucząca się pozostają w związku małżeńskim,
b) dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (dom pomocy społecznej, placówka opiekuńczo-wychowawcza, młodzieżowy ośrodek wychowawczy, schronisko dla nieletnich, zakład poprawczy, areszt śledczy, zakład karny, zakład opiekuńczo-leczniczy, zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy oraz szkoła wojskowa lub inna szkoła, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie) lub w pieczy zastępczej,
c) osoba ucząca się została umieszczona w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie,
d) pełnoletnie dziecko lub osoba ucząca się jest uprawniona do zasiłku rodzinnego na własne dziecko,
e) osobie samotnie wychowującej dziecko nie zostało zasądzone świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka od jego rodzica, chyba, że:
- rodzice lub jedno z rodziców dziecka nie żyje,
- ojciec dziecka jest nieznany,
- powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców zostało oddalone,
- sąd zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka i nie zobowiązał drugiego z rodziców do świadczenia alimentacyjnego na rzecz tego dziecka,
f) członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą chyba, że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka „becikowe „

 

W związku ze zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych, przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka (becikowe) od dnia 1 stycznia 2013 r. będzie zależało od spełnienia kryterium dochodowego w wysokości 1922 zł na osobę w rodzinie. Dotyczy to wszystkich dzieci urodzonych po 31 grudnia 2012 r. Natomiast na wszystkie dzieci urodzone do 31 grudnia 2012 r. zapomoga będzie przysługiwała niezależnie od dochodu, bez względu na termin złożenia wniosku.

 

Kiedy wypłacane są świadczenia rodzinne ?

 

W przypadku złożenia wniosku w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych po 10 dniu miesiąca, świadczenia rodzinne za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy są przyjmowane od dnia 1 września.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 30 listopada.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia 31 grudnia.

 

Co powoduje wstrzymanie wypłaty zasiłku rodzinnego?

Wypłata zasiłku rodzinnego zostaje wstrzymana w sytuacji zgłoszenia przez wnioskodawcę nowych okoliczności lub zmiany jego sytuacji rodzinnej i dochodowej (np.: zmiana zatrudnienia, podjęcie dodatkowego zatrudnienia, zmiana miejsca zamieszkania, wyjazd członka rodziny za granicę itp.), które wymagają powtórnego rozpatrzenia jego wniosku i ponownego wydania decyzji administracyjnej, bądź zmiany organu właściwego.

 

Wymagane dokumenty w sprawach o świadczenia rodzinne :

 

Prawidłowo i kompletnie wypełniony formularz wniosku zgodny z podanym wzorem wraz z następującymi załącznikami:

 1. oświadczenia stwierdzające wysokość dochodów  niepodlegających opodatkowaniu, uzyskanych przez członków rodziny w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy.

Poniższe dokumenty należy dołączyć jedynie w przypadku gdy dotyczą osoby ubiegającej się o odpowiednie świadczenie, dla przyznania którego poniższe dokumenty są wymagane :

 1. orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności, w przypadku gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne,
 2. oświadczenie lub zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły, w przypadku gdy ukończyło ono 18 rok życia,
 3. oświadczenie lub zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły wyższej, w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli uczy się w szkole wyższej,
 4. oświadczenie lub zaświadczenie właściwego organu gminy o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy albo nakaz płatniczy za ten rok,
 5. umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 6. umowę zawartą w formie aktu notarialnego, w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 7. przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani wyrokiem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 8. odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 9. w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w wyroku sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
  1. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
  2. informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z  wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w  szczególności w  związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 10. odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwo o ustalenie alimentów,
 11. orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka,
 12. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno-opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 13. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 14. akty zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu wyroku zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem - w przypadku osoby uczącej się,
 15. kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony, udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 53 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2011 r. Nr 264, poz. 1573), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 16. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację albo akt zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko,
 17. zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną, potwierdzające co najmniej jedno badanie kobiety w okresie ciąży przeprowadzone przez lekarza ginekologa lub położną. Nie wprowadzono wzoru ww. zaświadczenia (wybór jego formy zależy od wystawiającego),
 18. dokument określający datę utraty dochodu oraz miesięczną wysokość utraconego dochodu,
 19. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany — w przypadku uzyskania dochodu w  roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 20. dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty — w  przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 21. dokumenty niezbędne w przypadku ubiegania się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego:
  1. oświadczenie lub zaświadczenie pracodawcy o udzieleniu urlopu wychowawczego oraz o okresie, na jaki urlop wychowawczy został udzielony,
  2. oświadczenie lub zaświadczenie o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w zatrudnieniu bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,   
  3. zaświadczenie lekarza zalecające przebywanie dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności z powodów terapeutycznych w żłobku albo w przedszkolu,
  4. zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki lub oświadczenie o niekorzystaniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
 22. dokumenty niezbędne w przypadku ubiegania się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka:
  1. kopię skróconego aktu zgonu drugiego z rodziców dziecka lub
  2. odpis zupełny aktu urodzenia dziecka, w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany lub
  3. odpis prawomocnego wyroku oddalającego powództwa o ustalenie alimentów.
 23. dokumenty niezbędne w przypadku ubiegania się o przyznanie prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania:
  1. zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania
  2. zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania.

  24.     dokumenty niezbędne w przypadku ubiegania się o    przyznanie dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka:

 • zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające, że matka dziecka pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.

 

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do zasiłku rodzinnego wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione, pracownik Wydziału Spraw Społecznych może domagać się takiego dokumentu.

 

 

Ważne !

 

Wszelkie inne informacje i druki dotyczące: świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, postępowania wobec dłużników alimentacyjnych i dodatków mieszkaniowych można uzyskać pod numerem telefonu 77 435 49 39 lub bezpośrednio w Wydziale Spraw Społecznych – ul. Wojska Polskiego 32A.

 

 

Załączniki

Oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającemu opodatkowaniu, który został uzyskany w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zas (182.1kB)    
Wniosek o ustalenia prawa do jednorazowej zappomogi z tytułu urodzenia dziecka (180.9kB)    
Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego (199.1kB)    
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (190.6kB)    
Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego (182.3kB)    
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego (174.5kB)    
Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków d (102.9kB)    
Terminy wypłat (21.7kB)    
TERMINY WYPŁAT 2017 (22.8kB)    
TERMINY WYPŁAT ŚWIADCZEŃ SPOŁECZNYCH W 2018r. (43.1kB)    

Metadane

Źródło informacji:Joanna Bodyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Bodyk
Data wprowadzenia:2009-09-04 12:05:41
Opublikował:Joanna Bodyk
Data publikacji:2009-09-04 12:21:04
Ostatnia zmiana:2018-01-08 12:47:28
Ilość wyświetleń:9668