ZAWIADOMIENIE
Zawiadamia się, że w dniu 4 kwietnia 2024 r. o godz. 10.00 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie odbędzie się sesja Rady Miejskiej w Paczkowie zwołana na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.


PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
WIESłAW BARABASZ
 

 

Porządek sesji Rady Miejskiej w Paczkowie:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wybór sekretarza obrad oraz zatwierdzenie protokołu z poprzedniej sesji.
  3. Odczytanie porządku obrad.
  4. Sprawozdanie Burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Paczków na 2024 r.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
  7. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski i informacje.
  8. Część uroczysta sesji - zakończenie kadencji 2018-2024. 
  9. Zakończenie obrad.