Uzasadnienie:

Wprowadza się do budżetu Gminy ponadplanowe bieżące dochody budżetowe w wysokości 218 819,00 zł.

Po stronie wydatków bieżących budżetu Gminy korekta dotyczy zadań już zaplanowanych do realizacji jak i nowych; w szczególności:

- zmienia się plan wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego Frydrychowa o kwotę 13 914,00 zł,

- zwiększa się wydatki w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe o kwotę 55 453,00 zł,

- zwiększa się plan na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych o kwotę 92 566,00 zł,

- - ustala się plan wydatków na dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych przy zabytkach w kwocie 20 000,00 zł.

Ponadto wprowadza się do budżetu Gminy nowe zadania majątkowe:

- zakup samochody pożarniczego dla OSP w Starym Paczkowie w wysokości 30 000,00 zł,

- wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do budynku szkoły PSP Nr 3 w Paczkowie w kwocie 20 000,00 zł,

- Fundusz Sołecki Frydrychów adaptacja działki na cele rekreacyjne w wysokości 13 914,00 zł.

Nadwyżka dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi wynosi 1 337 342,00 zł.

Wynikiem budżetu jest deficyt w kwocie 2 791 517,00 zł.