Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Paczkowie

Kolorowy pasek

INFORMACJA

Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Paczkowie

o wyborach ławników do sądów powszechnych
na kadencję 2016-2019.

 

Zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Opolu, Rada Miejska w Paczkowie winna wybrać na kadencję 2016-2019 do Sądu Rejonowego w Nysie3 ławników..

 

Zasady wyboru ławników regulują przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz.133, poz. 509) oraz Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r.  w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693)                                     

Do dnia 30 czerwca 2015 r. kandydatów na ławników mogą zgłaszać:

1)      prezesi właściwych sądów;

2)      stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych;

3)      co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do rady po 30 czerwca 2015 r. pozostaną bez dalszego biegu (czyli nie zostaną przez radę rozpatrzone), co rada gminy stwierdza w drodze uchwały. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 158 Prawa o ustroju sądów powszechnych, kandydatem na ławnika może być osoba, która spełnia następujące wymogi formalne:

1)         posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)         jest nieskazitelnego charakteru;

3)         ukończyła 30 lat;

4)         jest zatrudniona, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)         nie przekroczyła 70 lat;

6)         jest zdolna, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)         posiada co najmniej wykształcenie średnie.

 

Ławnikiem można być tylko w jednym sądzie.

 

Zgodnie z selekcją negatywną przeprowadzoną w art. 159. § 1 Prawa o ustroju sądów powszechnych, ławnikiem nie mogą być:

1)           osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)           osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)           funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)           adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)           radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)           duchowni;

7)           żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)           funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)           radni gminy, powiatu i województwa.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone aktualną datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1)           informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;

2)           oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

3)           oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)           zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;

5)           dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez stowarzyszenie, organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, opatrzony aktualną datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszty przygotowania dokumentów ponosi kandydat na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego przez obywateli dołącza się listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

Karty zgłoszeń na ławników należy składać w Urzędzie Miejskim w Paczkowie, Rynek 1, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Biurze Rady Miejskiej w pokoju nr 14 na II piętrze. Karty dostępne są do pobrania również na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Paczkowie: www.bip.paczkow.pl

Informacje związane z wyborami ławników udzielane będą pod numerem tel.: 077 439 02 98 wew. 160 od poniedziałku  do  piątku od godz. 8.00 -  15.00. 

Wyboru ławników Rada Miejska dokona w głosowaniu tajnym w terminie do końca października 2015 r.

                                    

Przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie

Wiesław Barabasz

 

 

Załączniki

karta-zgloszenia-kandydata-na-lawnika (56kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
lista-poparcia (117.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie 1 (24kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie 2 (25kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie 3 (24.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
rozporządzenie (54kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
ustawa (8.8MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Alicja Góral Sowa
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Alicja Góral Sowa
Data wprowadzenia:2015-05-25 15:03:00
Opublikował:Alicja Góral Sowa
Data publikacji:2015-05-26 12:55:21
Ostatnia zmiana:2015-05-26 14:08:12
Ilość wyświetleń:3024

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij