Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Paczkowie

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika


Zarządzenie nr 1/2010 z dnia 07.01.2010 r. w sprawie umorzenia zaległych czynszów za lokale komunalne położone w Gmnie Paczków.

Zarządzenie nr 2/2010 z dnia 07.01.2010 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na Gminne Składowisko Odpadów Komunalmnych w Ujeźdźcu.

Zarządzenie nr 3/2010 z dnia 07.01.2010 r. w sprawie umorzenia zaległych czynszów za lokale komunalne położone w gmnie Paczków.

Zarządzenie nr 4/2010 z dnia 08.01.2010 r. w sprawie powołania Zespołu Opiniującego oferty w celu przedłożenia propozycji co do wyboru oferty oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy.

Zarządzenie nr 5/2010 z dnia 08.01.2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej oraz wprowadzenia Regulaminu pracuy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 6/2010 z dnia 21.01.2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania przez przedsiebiorców posiadajacych zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych.

Zarządzenie nr 7/2010 z dnia 26.01.2010 r. w sprawie zarządzenia Burmistrza Gminy Paczków dotyczącego wprowadzenia Regulaminu dofinansowania do modernizacji ogrzewania w indywidulanych lokalach mieszklanych i uzytkowych na terenie Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 8/2010 z dnia 26.01.2010 r. w sprawie zarządzenia Burmistrza Gminy Paczków dotyczącego wprowadzenia Regulaminu dofinansowania budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 9/2010 z dnia 26.01.2010 r. w sprawie zarządzenia Burmistrza Gminy Paczków dotyczącego wprowadzenia Regulaminu dofinansowania do utylizacji odpadów zawierajacych azbest na terenie Gminy Paczków.

Zarządzenia nr 10/2010 z dnia 04.02.2010 r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Paczkó Grzegorza Jasioka.

Zarządzenia nr 10/2010 z dnia 03.02.2010 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników gminnych jednostek organziacuyjnych.

Zarządzenie nr 11/2010 z dnia 03.02.2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 1/2010 Burmistrza Gminy Paczków z dn. 7 stycznia 2010 r. w sprawie umorzenia zaległych czynszów za lokale komunalne położone w Gminie Paczków.

Zarządzenie nr 12/2010 z dnia 03.02.2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3/2010 Burmistrza Gminy Paczków z dn. 7 stycznia 2010 r. w sprawie umorzenia zaległych czynszów za lokale komunalne położone w Gminie Paczków.

Zarządzenie nr 13/2010 z dnia 08.02.2010 r. w sprawie umorzenia kosztów upomnienia.

Zarządzenie nr 14/2010 z dnia 11.02.2010 r. w sprawie umorzenia opłat dodatkowych wystawionych w okresie od 01.20.2009 r. - 31.12.2009 r. za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania wobe, których wszczęcie egzekucji jest niecelowe ze względu na koszty egzekucyjne.

Zarządzenie nr 15/2010 z dnia 03.02.2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli doraźnej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 16/2010 z dnia 17.02.2010 r. w sprawie ustalenia trybu przekazania dokumentacji przze Dyrektora PSP nr 3 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 17/2010 z dnia 19.02.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 18/2010 z dnia 19.02.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 19/2010 z dnia 19.02.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 20/2010 z dnia 15.03.2010 r. w sprawie określenia sposobu prowadzenia kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Paczkowie i w jednostkach organizacyknych Gminy Paczków oraz zasad jej koordynacji.

Zarządzenie nr 21/2010 z dnia 17.03.2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Urzedzie Stanu Cywilnego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 22/2010 z dnia 22.03.2010 r. w sprawie umorzenia odsetek ustawowych od zaległych opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntów za lata 2005-2009.

Zarządzenie nr 23/2010 z dnia 26.03.2010 r. w sprawie powołania Komisji ds. oceny szkód powstałych w wyniku pożaru w dniu 22.03.2010 r. przy ul. Daszyńskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 24/2010 z dnia 29.03.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 25/2010 z dnia 29.03.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 26/2010 z dnia 29.03.2010 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert oraz wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Konkursowej.

Zarządzenie nr 27/2010 z dnia 29.03.2010 r. w sprawie ustalenia terminów przekazywania akt do archiwum zakładowego.

Zarządzenie nr 28/2010 z dnia 29.03.2010 r. w sprawie wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za przekazywanie akt do archiwum zakładowego.

Zarządzenie nr 29/2010 z dnia 01.04.2010 r. w sprawie odroczenia terminu płatności mandatów kredytowanych.

Zarządzenie nr 30/2010 z dnia 09.04.2010 r. w sprawie wyrażenia opinii do projektu "Aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Nyskiego".

Zarządzenie nr 31/2010 z dnia 12.04.2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Wydziale Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 32/2010 z dnia 13.04.2010 r. w sprawie umorzenia kosztów upomnienia.

Zarządzenie nr 33/2010 z dnia 29.04.2010 r. w sprawie umorzenia kosztów upomnienia.

Zarządzenie nr 34/2010 z dnia 06.05.2010 r. w sprawie umorzenia kosztów upomnienia.

Zarządzenie nr 35/2010 z dnia 06.05.2010 r. w sprawie ustalenia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Zarządzenie nr 36/2010 z dnia 13.05.2010 r. w sprawie umorzenia opłaty rocznej za lata 2006-2007 z tytułu wieczystego użytkowania.

Zarządzenie nr 37/2010 z dnia 17.05.2010 r. w sprawie umorzenia kosztów upomnienia.

Zarządzenie nr 38/2010 z dnia 06.05.2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Gminnym Centrum Sportu i Rekreacji w Paczkowie.

Zarządzenie nr 39/2010 z dnia 21.05.2010 r. w sprawie ustalenia ustalenia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej.

Zarządzenie nr 40/2010 z dnia 31.05.2010 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu pracowników Urzędu Miejksiego w Paczkowie w zakresie podstawowych aktów prawnych.

Zarządzenie nr 41/2010 z dnia 02.06.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 42/2010 z dnia 31.05.2010 r. w sprawie przeprowadzenia egzaminu pracowników Urzędu Miejksiego w Paczkowie w zakresie podstawowych aktów prawnych.

Zarządzenie nr 43/2010 z dnia 31.05.2010 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do zniszczenia druków ścisłego zarachowania.

Zarządzenie nr 44/2010 z dnia 31.05.2010 r. w sprawie windykacji wymagalnych należności z tytułu podatków, opłat i innych należności cywilnoprawnych.

Zarządzenie nr 45/2010 z dnia 07.06.2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze młodszego referenta ds. mieszkaniowych i gospodarki gruntami.

Zarządzenie nr 46/2010 z dnia 31.05.2010 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej ds. naboru na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. remontów komunalnych.

Zarządzenie nr 47/2010 z dnia 31.05.2010 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzania wywadów alimentacyjnych i odbierania oswiadczeń majątkowych od dłużnikówalimentacyjnych.

Zarządzenie nr 48/2010 z dnia 15.06.2010 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i odbierania oświadczeń majatkowych od dłużników alimentacyjnych.

Zarządzenie nr 49/2010 z dnia 15.06.2010 r. w sprawie upoważnienia do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i odbierania oświadczeń majatkowych od dłużników alimentacyjnych.

Zarządzenie nr 50/2010 z dnia 15.06.2010 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

Zarządzenie nr 51/2010 z dnia 15.06.2010 r. w sprawie upoważnienia do przekazywania informacji gospodarczej o zobowiązaniach dłużników alimentacyjnych.

Zarządzenie nr 52/2010 z dnia 15.06.2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

Zarządzenie nr 53/2010 z dnia 23.06.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 54/2010 z dnia 23.06.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 55/2010 z dnia 23.06.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 56/2010 z dnia 24.06.2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia, w sprawie ustalenia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach Prezydenta RP.

Zarządzenie nr 57/2010 z dnia 29.06.2010 r. w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WSa w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski oraz jednostki organizacyjne Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 58/2010 z dnia 30.06.2010 r. w sprawie umorzenia kosztów upomienia.

Zarządzenie nr 59/2010 z dnia 28.06.2010 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 40/2010 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 31 maja 2010 r.

Zarządzenie nr 60/2010 z dnia 07.07.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 61/2010 z dnia 07.07.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 62/2010 z dnia 09.07.2010 r. w sprawie ustalenia regulaminu Urzędu Miejskiego w Paczkowie na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Zarządzenie nr 63/2010 z dnia 12.07.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 64/2010 z dnia 07.07.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 65/2010 z dnia 27.07.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 66/2010 z dnia 27.07.2010 r. w sprawie umorzenia zaległego czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie nr 67/2010 z dnia 27.07.2010 r. w sprawie umorzenia zaległej opłaty wieczystego użytkowania.

Zarządzenie nr 68/2010 z dnia 29.07.2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Ośrodku Kultury i Rekreacji w Paczkowie.

Zarządzenie nr 69/2010 z dnia 03.08.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 70/2010 z dnia 02.08.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 71/2010 z dnia 23.08.2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Bibliotece Publicznej w Paczkowie.

Zarządzenie nr 72/2010 z dnia 27.08.2010 r. w sprawie zmiany procedury kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Paczkowie i jednostkach organizacyjnych Gminy Paczków oraz zasad ich koordynacji.

Zarządzenie nr 73/2010 z dnia 31.08.2010 r. w sprawie założeń i opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Paczków na 2011 rok.

Zarządzenia nr 74/2010 z dnia 20.09.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenia nr 75/2010 z dnia 16.09.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zorganziowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania niestrzeżonego - SPP na terenie miasta Paczkowa.

Zarządzenia nr 76/2010 z dnia 20.09.2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 77/2010 z dnia 20.09.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 75/2010 z dnia 16.09.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 76/2010 z dnia 20.09.2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 77/2010 z dnia 24.09.2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Ośrodku Pomocy SPołecznej w Paczkowie.

Zarządzenie nr 78/2010 z dnia 24.09.2010 r. w sprawie powołania Komisji odbiorów końcowych do zadań pn. odbudowa kładki dla pieszych nr 63 połozonej na działkach nr 510/2, 505 oraz odbudowa kładki pieszych nr 64 połozonej na dzialkach nr 510/2, 505 w miejscowości Dziewiętlice. 

Zarządzenie nr 79/2010 z dnia 27.09.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 80/2010 z dnia 28.09.2010 r. w sprawie umorzenia opłat dodatkowych wystawionych w okresie  od 01.01.2010 do 31.08.2010 za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania, wobec kyórych wszczęcie egzekucji jest niecelowe ze względu na koszty egzekucyjne, dla zobowiązanych mających zamieszkanie za granicą oraz posiadających rejestracje tymczasowe.

Zarządzenie nr 81/2010 z dnia 30.09.2010 r. w sprawie powołania Komisji odbiorów końcowych do zadań pn. odbudowa kładki dla pieszych nr 62 połozonej na działkach nr 498, 513 oraz remont mostu nr 58 połozonego na działce nr 498 w miejscowości Dziewiętlice. 

Zarządzenie nr 82/2010 z dnia 11.10.2010 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 2/2010 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 07.01.2010 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie odpadów na Gminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Ujeźdźcu.

Zarządzenie nr 83/2010 z dnia 01.10.2010 r. w sprawie ustalenia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listiopada 2010 r.

Zarządzenie nr 84/2010 z dnia 11.10.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników zatrudnionych w Urzedzie Miejskim w Paczkowie.

Zarządzenie nr 85/2010 z dnia 19.10.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 86/2010 z dnia 19.10.2010 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległej opłaty użytkowania wieczystego gruntu.

Zarządzenie nr 87/2010 z dnia 20.10.2010 r. w sprawie umorzenia zaległego czynszu dzierżawnego.

Zarządzenie nr 88/2010 z dnia 21.10.2010 r. w sprawie umorzenia opłat dodatkowych wystawionych w okresie od 01.09.2010 r. do 30.09.2010 r. za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania, wobec których wszczęcie egzekucji jest niecelowe ze względu na koszty egzekucyjne.

Zarządzenie nr 89/2010 z dnia 26.10.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 90/2010 z dnia 26.10.2010 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w wybranych szkołach i przedszkolach na terenie Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 91/2010 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie ustalenia operatorów systemów informatycznych obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Zarządzenie nr 92/2010 z dnia 10.11.2010 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległego czynszu za dzerżawę gruntu pod garaż.

Zarządzenie nr 93/2010 z dnia 16.11.2010 r. w sprawie umorzenia opłat dodatkowych wystawionych w okresie od 01.10.2010 r. do 31.10.2010 r. za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania, wobec których wszczęcie egzekucji jest niecelowe ze względu na koszty egzekucyjne.

Zarządzenie nr 94/2010 z dnia 01.12.2010 r. w sprawie umorzenia z urzędu opłat dodatkowych wystawionych w okresie od 02.08.2010 r. do 08.08.2010 r. za nieopłacony postój w Strefie Płatnego Parkowania.

Zarządzenie nr 95/2010 z dnia 03.12.2010 r. w sprawie rozwiązania Gminnego Biura Spisowego po przeprowadzeniu Powszechnego Spisu Rolnego w 2010 r.

Zarządzenie nr 96/2010 z dnia 06.12.2010 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego dla przeprowadzenia Narodowego Spisu  Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2011 r.

Zarządzenie nr 97/2010 z dnia 23.12.2010 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 98/2010 z dnia 31.12.2010 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 99/2010 z dnia 31.12.2010 r. w sprawie zmiany Regulaminu okresowej oceny pracowników Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Metadane

Źródło informacji:Joanna Bodyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Bodyk
Data wprowadzenia:2010-03-08 10:54:49
Opublikował:Joanna Bodyk
Data publikacji:2010-03-08 11:53:23
Ostatnia zmiana:2011-03-22 08:37:07
Ilość wyświetleń:5715

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij