Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Paczkowie

Kolorowy pasek

Zarządzenia Burmistrza jako Kierownika

Treść Zarządzeń Burmistzra Gminy Paczków dostępna w pokoju nr 10 Urzędu Miejskiego w Paczkowie (tel. 77 4316791 wew. 109)

 

Zarządzenie nr 1 z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złozonych na realizację zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, ochrony i promocji zdrowia, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodwego oraz pomocy społecznej w 2011 r.

Zarządzenie nr 2 z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu organziacyjnego Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 3 z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu z Oddziałem Żłobkowym nr 3 w Paczkowie, ul. Młyńska 23.

Zarządzenie nr 4 z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu nr 1 w Paczkowie, ul. Zawadzkiego 10.

Zarządzenie nr 5 z dnia 17 stycznia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznym Przedszkolu nr 2 w Paczkowie, ul. Wojska Polskiego 41.

Zarządzenie nr 7 z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2007 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 12 lutego 2007 r.

Zarządzenie nr 8 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Paczkowie.

Zarządzenie nr 9 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Gimnazjum Publicznym w Paczkowie.

Zarządzenie nr 10 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Kamienicy.

Zarządzenie nr 11 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Zespole Szkół Gimnazjlanych - Gimnazjum dla Pracujących w Paczkowie.

Zarządzenie nr 12 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie wymiany pokrycia dachowego budynku Publicznego Gimnazjum w Paczkowie, w ramach realizacji projektu pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Paczków.

Zarządzenie nr 13 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem przeznaczonego do celów dydaktycznych  w ramach realizacji projektu pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Paczków.

Zarządzenie nr 14 z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie przeprowadzenia komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę mebli wraz z pozostałym wyposażeniem pracowni biologicznej, chemicznej, fizycznej, przyrodniczej oraz pracowni językowych w ramach realizacji projektu pn. "Podniesienie jakości oferty edukacyjnej szkół podstawowych i gimnazjum w Gminie Paczków.

Zarządzenie nr 15 z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu użytkowania wieczystego.

Zarządzenie nr 16 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie odmowy rozłożenia na raty zaległości z tytułu najmu garażu.

Zarządzenie nr 17 z dnia 2 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia do wydawania decyzji.

Zarządzenie nr 18 z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie upoważnienia do załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczacych potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Zarządzenie nr 19 z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wykonywania zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Zarządzenie nr 20 z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadzzeń z funduszu alimentacyjnego.

Zarządzenie nr 21 z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzenia postępowania wobec dłuzników alimentacyjnych.

Zarządzenie nr 22 z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji w sprawach dodatku mieszkaniowego.

Zarządzenie nr 23 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji w Paczkowie.

Zarządzenie nr 24 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie likwidacji Kancelarii Tajnej w Urzędzie Miejskimw Paczkowie oraz powoałania komisji do dokonania przeglądu dokumentacji niejawnej oznaczonej klauzulą "zastrzezone" i "poufne".

Zarządzenie nr 26 z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 27 z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Zakładzie Usług Komunalnych i Mieszkaniowych w Paczkowie.

Zarządzenie nr 28 z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/07 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 12 lutego 2007 r.

Zarządzenie nr 29 z dnia 4 maja 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 30 z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie opracowania i wprowadzenia Palnu operacyjnego funkcjonowania Gminy Paczków w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny.

Zarządzenie nr 31 z dnia 11 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia procedury zarządzania i kontroli wydatków związanych z finansowaniem lub współfinansowaniem projektów inwestycyjnych ze środków UE.

Zarządzenie nr 32 z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie wskazania systemu wykonywania czynności kancelaryjnych, wyznaczenia koordynatora czynności kanelaryjnych i określenia rodzaju przesyłek otwieranych przez Kancelarię Ogólną.

Zarządzenie nr 34 z dnia 27 maja 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wydziale Gospodarki Komunlanej i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 35 z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 36 z dnia 7 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 13/2007 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 12 lutego 2007 r.

Zarządzenie nr 40 z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. drogownictwa i mostów oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Zarządzenie nr 41 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 42 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 43 z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 44 z dnia 28 czerwca 2011 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 45 z dnia 30 czerwca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania dla dyrektorów samorządowych instytucji kultury w Gminie Paczkow.

Zarządzenie nr 46 z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do wydawania postanowień podatkowych.

Zarządzenie nr 47 z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia  do wydawania postanowień podatkowych.

Zarządzenie nr 48 z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia  do prowadzonych działań windykacyjnych.

Zarządzenie nr 49 z dnia 4 lipca 2011 r. w sprawie udzielenia upoważnienia do prowadzonych działań windykacyjnych.

Zarządzenie nr 50 z dnia 5 lipca 2011 r. w sprawie opracowania Gminnego Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 51 z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze - Referenta ds. drogownictwa i mostów oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Zarządzenie nr 52 z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 53 z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 54 z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 55 z dnia 14 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 56 z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 57 z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 58 z dnia 5 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 59 z dnia 22 lipca 2011 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 51/2011 Burmistrza Gminy Paczków z dnia 07.07.2011 r. w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze – Referenta ds. drogownictwa i mostów oraz powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie nr 60 z dnia 17 lipca 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w Wydziale Finansów Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 65 z dnia 8 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 66 z dnia 8 września 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 67 z dnia 9 września 2011 r. w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury w magazynie włąsnym sprzętu obrony cywilnej.

Zarządzenie nr 68 z dnia 14 września 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 70 z dnia 13 września 2011 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie nr 71 z dnia 13 września 2011 r. w sprawie ustanowienia operatorów informatycznej obsługi komisji obwodowych w wyborach do Sejmu i Senatu RP zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

Zarządzenie nr 72 z dnia 20 września 2011 r. w sprawie założeń i opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Paczków na 2012 r.

Zarządzenie nr 73 z dnia 27 września 2011 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejksiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 74 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych w zakładach i jednostkach budżetowych znajdujących się na terenie Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 76 z dnia 6 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji funkcjonowania Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego dla Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 77 z dnia 11 października 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Paczków.

Zarządzenie nr 78 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 79 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie umorzenia opłaty z tytułu dzierżawy działek nr 658/2 oraz 658/3 za miesiąc wrzesień 2011 r.

Zarządzenie nr 80 z dnia 12 października 2011 r. w sprawie umorzenia opłat dodatkowych z tytułu nieopłaconego parkowania w Strefie Platnego Parkowania, ze względu na smierć zobowiązanych.

Zarządzenie nr 81 z dnia 18 października 2011 r. w sprawie umorzenia opłaty dodatkowej nr 1033 z dnia 25.03.2008 r, za nieopłacony postój w Strefie Platnego Parkowania, wobec którego wszczęcie egzekucji jest niecelowe ze względu na koszty postepowania egzekucyjnego.

Zarządzenie nr 82 z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad rachunkowości dla budżetu Gminy Paczków i Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Zarządzenie nr 83 z dnia 2 grudnia 2011 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Użytkowania systemu elektronicznej rejestracji czasu pracy.

Zarządzenie nr 84 z dnia 26 października 2011 r. w sprawie umorzenia opłat dodatkowych wystawionych za nieopłacony postój w Strefie Platnego Parkowania, wobec której wszczęcie egzekucji jest niecelowe ze względu na koszty egzekucyjne, dla zobowiązanej mającej miejsce zamieszkania za granicą.

Zarządzenie nr 85 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 86 z dnia 28 października 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 87 z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji.

Zarządzenie nr 88 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowych w jednostkach budżetowych Gminy Paczków.

Zarządzenie nr 88 z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie umorzenia opłaty z tytułu dzierżawy działek nr 658/2 oraz 658/3 za miesiąc październik 2011 r.

Zarządzenie nr 90 z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie umorzenia opłat dodatkowych z tytulu nieopłaconego parkowania w Strefie Platnego Parkowania, ze względu na smierć zobowiązanego.

Zarządzenie nr 91 z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie umorzenia opłayt dodatkowej z tytulu nieopłaconego parkowania w Strefie Platnego Parkowania, ze względu na smierć zobowiązanego.

Zarządzenie nr 92 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie umorzenia mandatów kredytowanych nałożonych przez Straż Miejską w Paczkowie w latach 2006 i 2007, których termin wymagalności (3 Lata) uległ przedawnieniu.

Zarządzenie nr 93 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Burmsitrza Gminy paczków Nr 81/2011 z dnia 18.10.2011 r.

Zarządzenie nr 94 z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia opłaty dodatkowej nr 000227 z dnia 17.11.2011 r. za nieopłacony postój w Strefie Platnego Parkowania, wobec której wszczęcie egzekucji jest niecelowe ze względu na koszty postepowania egzekucyjnego oraz ze względu na ważny interes dłużnika.

Zarządzenie nr 95 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia opłat dodatkowych nr 000394 z dnia 02.12.2011 r., nr 000507, 000552, 000508 z dnia 09.12.2011 r.  za nieopłacony postój w Strefie Platnego Parkowania, wobec której wszczęcie egzekucji jest niecelowe ze względu na koszty postepowania egzekucyjnego oraz ze względu na ważny interes dłużnika.

Zarządzenie nr 96 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia opłaty z tytułu dzierżawy działek nr 658/2 oraz 658/3 za miesiąc listopad 2011 r.

Zarządzenie nr 97 z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie umorzenia zaległości z tytułu użytkowania wieczystego.

Zarządzenie nr 101 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

Zarządzenie nr 102 z dnia 30 grudnia 2011 r. sprawie umorzenia opłat dodatkowych za nieopłacony postój w Strefie Platnego Parkowania, wobec której wszczęcie egzekucji jest niecelowe ze względu na koszty postepowania egzekucyjnego i bezskuteczność egzekucji.

 

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Joanna Bodyk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Joanna Bodyk
Data wprowadzenia:2011-03-18 14:16:12
Opublikował:Joanna Bodyk
Data publikacji:2011-03-18 14:51:24
Ostatnia zmiana:2012-01-05 11:17:36
Ilość wyświetleń:3607
Urząd Miejski w Paczkowie
Rynek 1, 48-370 Paczków

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij