UZASADNIENIE

 do uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Paczków na lata 2016-2020.

 

Art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie stanowi, że zadania   z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie realizowane są przez organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego. W myśl przepisów w/w ustawy do zadań własnych gmin należy tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie, prowadzenie gminnych ośrodków wsparcia.

Celem jest tworzenie i rozwijanie spójnego i wielopoziomowego systemu zapobiegania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy. Program zakłada podejmowanie kompleksowych działań ukierunkowanych zarówno na ochronę ofiar przemocy, jak i na edukowanie osób stosujących przemoc i korygowanie agresywnych postaw i zachowań. W programie stawiamy również na działania edukacyjne i szkoleniowe dla osób będących członkami Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych.

Realizacja powyższych zadań w Gminie Paczków w latach 2016-2020 prowadzona będzie w oparciu o Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego głównym celem będzie zmniejszanie skali zjawiska przemocy.
W związku z powyższym podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy   w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Gminy Paczków na lata 2016-2020 jest w pełni uzasadnione.