PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO

W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

 

Miejsce załatwienia sprawy:

-               sekretariat Urzędu (pokój nr 11) – złożenie wniosku

-               Wydział Gospodarki Komunalnej i Inwestycji, pok. Nr 1, tel. (077)4316791, wew. 110

 

Podstawa prawna:

-               ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 83 z późn. zm.)

-               Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 10 marca 2015 r., sygn. akt K 29/13 (Dz.U. z 2015 r. poz. 373)

-               Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 25 marca 2015 r., sygn. akt K 29/13 (Dz.U. z 2015 r. poz. 524)

-               Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.)

-               ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.)

-               uchwała nr XVI/115/2012 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie określenia warunków i zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Paczków w postępowaniach prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

 

Wymagane dokumenty:

-               wniosek o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (druk do pobrania i wypełnienia)

-               odpis z księgi wieczystej nieruchomości będącej przedmiotem użytkowania wieczystego (z ostatnich 3 miesięcy)

-               dokument będący podstawą nabycia prawa użytkowania wieczystego (umowa sprzedaży, umowa zamiany, orzeczenie sądu, akt poświadczenia dziedziczenia, itp.)

-               dowód uiszczenia opłaty skarbowej

-               dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa (w przypadku ustanowienia pełnomocnika)

 

Opłaty:

-               opłata skarbowa za wydanie decyzji - 10,00 zł

-               opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa – 17 zł

-               osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia

 

Kto może wystąpić z wnioskiem:

-        osoby fizyczne będące w dniu 13.10.2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych,

-        osoby fizyczne będące następcami prawnymi ww osób

-        osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego

-        osoby fizyczne i prawne będące następcami prawnymi ww. osób

-        spółdzielnie mieszkaniowe będące właścicielami budynków mieszkalnych lub garaży i ich następcy prawni

* Nie dotyczy nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców, nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste państwowym i samorządowym osobom prawnym, a także spółkom handlowym, w odniesieniu do których Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego jest podmiotem dominującym w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 oraz z 2010 r. Nr 167, poz. 1129), nieruchomości, wobec których toczy się postępowanie administracyjne mające na celu nabycie nieruchomości lub jej części pod inwestycję celu publicznego.

 

Informacje dodatkowe:

W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści.

Z żądaniem przekształcenia mogą wystąpić współużytkownicy wieczyści, których suma udziałów wynosi co najmniej połowę. Jeżeli co najmniej jeden współużytkownik wieczysty zgłosi sprzeciw wobec złożonego wniosku o przekształcenie, właściwy organ zawiesza postępowanie. Przepis art. 199 Kodeksu cywilnego stosuje się odpowiednio (tj. współwłaściciele, których udziały wynoszą co najmniej połowę, mogą żądać rozstrzygnięcia przez sąd).

Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia.

Opłatę rozkłada się, na wniosek użytkownika wieczystego, na raty, na czas nie krótszy niż 10 lat i nie dłuższy niż 20 lat, chyb że wnioskodawca wystąpi o okres krótszy niż 10 lat. Nieuiszczona część opłaty, rozłożonej na raty, podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez NBP.

W dniu 2 lutego 2012 r. Rada Miejska w Paczkowie podjęła uchwałę nr XVI/115/2012 w sprawie określenia warunków i zasad udzielania bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Paczków w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Opol., z 2012 r. poz. 318).

W dniu 10 marca 2015 r. Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, w którym orzekł, że art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w zakresie, w jakim przyznaje uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, jest niezgodny z art. 165 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a ponadto w zakresie, w jakim dotyczy nieruchomości stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego, jest niezgodny z art. 165 ust. 1 Konstytucji. Wyrok ogłoszony został w Dzienniku Ustaw w dniu 17 marca 2015 r. pod poz. 373 i w tym dniu wszedł w życie. Wyrok TK obejmuje:

- osoby prawne, z wyjątkiem spółdzielni mieszkaniowych i osób prawnych będących właścicielami lokali, w których udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego

- osoby fizyczne będące użytkownikami wieczystymi nieruchomości innych niż zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.

 

Sposób załatwienia sprawy:

Postępowanie, co do zasady kończy się wydaniem decyzji.

 

Tryb odwoławczy:

Od decyzji wydanej w pierwszej instancji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.