ZGROMADZENIA PUBLICZNE

 

TRYB ZWYKŁY

 

1. WYMAGANE DOKUMENTY

 

Organizator zgromadzenia zawiadamia Burmistrza Gminy Paczków o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia, pisemnie, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r. poz. 1422).

 

W zawiadomieniu o zamiarze zorganizowania zgromadzenia organizator zgromadzenia podaje:

1)   imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;

2)   imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;

3)   cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;

4)   datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;

5)   informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia, o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

 

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:

1)   pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia;

2)   zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.

W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.

 

2. OPŁATY

 

Nie podlega opłacie.

 

3. MIEJSCE ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW

 

Urząd Miejski w Paczkowie

Rynek 1

48-370 Paczków

Tel. 77 4316791

Fax. 77 544 90 04

e-mail: zgromadzenia@paczkow.pl

 

4. SPOSÓB I TERMIN ZAŁATWIENIA

 

Organ gminy, po otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia, udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informację o miejscu i terminie organizowanego zgromadzenia oraz informuje niezwłocznie właściwego komendanta miejskiego Policji o organizowanym zgromadzeniu, przekazując zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia.

 

Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia, jeżeli:

1) jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzenia się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne,

2) jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy.

 

Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

 

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE

 

W przypadku gdy organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji, zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia należy zgłosić nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia do:

Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Opolu

Tel. 77  4524 715

Fax. 77 4524 716

e-mail: czk@opole.uw.gov.pl

 

5. TRYB ODWOŁAWCZY

 

Odwołanie od decyzji o zakazie zgromadzenia wnosi się bezpośrednio do Sądu Okręgowego w Opolu w terminie 24 godzin od jej udostępnienia w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniesienie odwołania nie wstrzymuje wykonania decyzji o zakazie zgromadzenia.

W przypadku decyzji o rozwiązaniu zgromadzenia organizatorowi przysługuje odwołanie do Sądu Okręgowego w Opolu w terminie 7 dni od dnia rozwiązania zgromadzenia.

 

6. PODSTAWA PRAWNA

 

Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2015r. Nr 51, poz.1485).