Na podstawie upoważnień ustawowych Rada Miejska w Paczkowie stanowi akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze gminy.

Akty prawa miejscowego stanowione są w sprawach:
- wewnętrznego ustroju gminy oraz jednostek pomocniczych,
- organizacji urzędów i instytucji gminnych,
- zasad zarządu mieniem gminy,
- zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

W uzasadnionych przypadkach Rada Miejska może wydawać przepisy porządkowe, jeżeli jest to niezbędne do ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

Akty prawa miejscowego Rada Miejska ustanawia w formie uchwały.

W przypadku niecierpiącym zwłoki przepisy porządkowe może wydać Burmistrz, w formie zarządzenia.

Akty prawa miejscowego podpisuje niezwłocznie po ich uchwaleniu przewodniczący Rady Miejskiej w Paczkowie i kieruje do publikacji.

Zasady i tryb ogłaszania aktów prawa miejscowego oraz wydawania wojewódzkiego dziennika urzędowego określa ustawa z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 718 i z 2001 r. Nr 46, poz. 499).

Szczegółowe zasady stanowienia aktów prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy określa Statut Gminy Paczków oraz Regulamin Rady Miejskiej w Paczkowie, stanowiący integralną część Statutu.