Zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o zanczeniu lokalnym, nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej. Zadania własne gminy określa artykuł 7 w/w ustawy.

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej a także z zakresu organizacji, przygotowań i przeprowadzania wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji.

W celu wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.

Organami Gminy Paczków są:
- Rada Miejska,
- Burmistrz.

Do własciwości Rady należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy. Zadania Rady Miejskiej, jako organu stanowiącego i kontrolnego określa art. 18 ustawy o samorządzie gminnym.

Zadania Burmistrza, jako organu wykonawczego gminy określają artykuły 30 i 31 w/w ustawy. Burmistrz wykonuje swoje zadania przy pomocy urzędu.

Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

Organizację wewnętrzną organów gminy oraz tryb ich pracy określa Statut Gminy Paczków.