Urząd Miejski w Paczkowie prowadzi rejestry określone w instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych, a także inne rejestry i ewidencje wynikające z ustaw szczególnych oraz aktów prawa miejscowego.Zgodnie z instrukcją kancelaryjną Urząd Miejski w Paczkowie prowadzi następujące rejestry:
- rejestr uchwał Rady Miejskiej w Paczkowie (pokój nr 14)
- rejestr zarządzeń Burmistrza (pokój nr 14 i Kancelaria Ogólna)
- rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw (Kancelaria Ogólna)
- rejestr skarg i wniosków (Kancelaria Ogólna)
- dziennik korespondencji wpływającej (Kancelaria Ogólna)Rejestry i ewidencje prowadzone na podstawie ustaw i przepisów prawa miejscowego:
- rejestr komunalizacji mienia (pokój nr 1 )
- rejestr sprzedanych nieruchomości (pokój nr 1)
- rejestr wieczystych użytkowników (pokój nr 1)
- rejestr decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości (pokój nr 1)
- rejestr decyzji na podział działek (pokój nr 1)
- rejestr decyzji za zajęcie pasa drogowego (pokój nr 4)
- rejestr wpływu wniosków o najem mieszkania (pokój nr 1)
- rejestr wydanych uprawnień do zawarcia umowy najmu mieszkania (pokój nr 1)
- rejestr umów najmu lokali mieszkaniowych i garażowych (pokój nr 1)
- rejestr wniosków i decyzji o usunięcie zadrzewienia (pokój nr 4)
- rejestr umów dzierżawy (pokój nr 1)
- rejestr stały wyborców (pokój nr 5)
- rejestr zbiórek publicznych (pokój nr 5)
- rejestr zgromadzeń (pokój nr 5)
- rejestr Ochotniczych Straży Pożarnych (pokój nr 4)
- rejestr decyzji o warunkach zabudowy (pokój nr 3)
- rejestr jednostek instytucji kultury (pokój nr 5a)
- rejestr wniosków i interpelacji (pokój nr 14)
- rejestr pracowników młodocianych (pokój nr 15)
- rejestr aktów nadania stopnia awansu zawodowego dla nauczycieli (pokój nr 15)
- rejestr godzin nauczania indywidualnego w szkołach (pokój nr 15)
- rejestr wniosków o stypendia socjalne (pokój nr 15)
- rejestr uczniów realizujących obowiązek nauki (pokój nr 15)
- rejestr zamówień publicznych (pokój nr 5a)
- rejestr przedpoborowych (pokój nr 13)
- rejestr poborowych (pokój nr 13)
- rejestr poszukiwanych poborowych i przedpoborowych (pokój nr 13)
- rejestr kurierów (pokój nr 13)
- ewidencja gminnego zasobu nieruchomości (pokój nr 1)
- ewidencja obiektów mostowych (pokój nr 4)
- ewidencja numeracji budynków (pokój nr 4)
- ewidencja zbiorników bezodpływowych (pokój nr 4)
- ewidencja przydomowych oczyszczalni ścieków (pokój nr 4)
- ewidencja ludności prowadzona na podstawie zbiorów meldunkowych (pokój nr 5)
- ewidencja ludności prowadzona w systemie informatycznym (pokój nr 5)
- ewidencja wydanych dowodów osobistych w systemie rejestrów i list (pokój nr 5)
- ewidencja wniosków i wydanych dowodów osobistych w systemie informat. (pokój nr 5)
- ewidencja utraconych dowodów osobistych w systemie rejestru (pokój nr 5)
- ewidencja utraconych i unieważnionych dowodów osobistych w systemie informatycznym (pokój nr 5)
- ewidencja zmian imion i nazwisk (pokój nr 5)
- ewidencja dokumentów oznaczonych klauzulą  zastrzeżone
- ewidencja innych obiektów świadczących usługi hotelarskie (pokój nr 5a)
- księgi i skorowidze urodzeń, małżeństw, zgonów (pokój nr 5)
- akta zbiorowe urodzeń, małżeństw, zgonów (pokój nr 5)


Udostępnianie informacji z rejestrów i ewidencji odbywa sie w trybie obowiązujących przepisów, w szczególności z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o ochronie informacji niejawnych.


W Urzędzie Miejskim w Paczkowie prowadzone jest archiwum zakładowe dla dokumentów, które przechowywane są zgodnie z kategorią archiwalną określoną w instrukcji kancelaryjnej.


W archiwum dostępne są następujące rejestry:
- rejestr akt osobowych pracowników Urzędu Miejskiego w Paczkowie
- rejestr akt osobowych pracowników Gminnej Spółki Wodnej w Paczkowie
oraz dokumenty po zlikwidowanych zakładach (Zespół Administracyjny Szkół ZEAS w Paczkowie, Miejskie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Paczkowie, PSS Społem w Paczkowie, Paczkowska Fabryka Mebli).

Udostępnianie materiałów archiwalnych odbywa się w dniach i godzinach pracy Urzędu z uwzględnieniem przepisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Osoba prowadząca archiwum - Barbara Bezara (ul. Mickiewicza 3 - teren Zakładu Usług Komunlanych i Mieszkaniowych w Paczkowie)