I. Przepisy prawne regulujące postępowanie w sprawach skarg i wniosków:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j Dz.U. z 2020 r. poz. 256 z póź.zm.).
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków ( Dz.U. z 2002 r. Nr 5, poz.46).
 3. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych ( Dz.U. z 2011r., Nr 14, poz.67 z póź. zm.).
 4. Zarządzenie Burmistrza Gminy Paczków Nr 61/2006 z dnia 1.09.2006 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Paczkowie.

II.Organy właściwe do rozpatrywania skarg i wniosków.

 1. Skargi należy składać do organów właściwych do ich rozpatrzenia. Zgodnie z art. 229 k.p.a., jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności:


1) rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa jest wojewoda, a w zakresie spraw finansowych - regionalna izba obrachunkowa,
2) organów wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych w sprawach należących do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej jest wojewoda lub organ wyższego stopnia,
3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2, jest rada gminy,
4) zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2, jest rada powiatu,
5) zarządu i marszałka województwa, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2, jest sejmik województwa,
6) wojewody w sprawach podlegających rozpatrzeniu według k.p.a. jest właściwy minister, a w innych sprawach - Prezes Rady Ministrów,
7) innego organu administracji rządowej, organu przedsiębiorstwa państwowego lub innej państwowej jednostki organizacyjnej jest organ wyższego stopnia lub sprawujący bezpośredni nadzór,
8) ministra jest Prezes Rady Ministrów,
8a) konsula jest minister właściwy do spraw zagranicznych,
9) organu centralnego i jego kierownika jest organ, któremu on podlega.
 

 1. Wnioski należy składać do organów właściwych ze względu na przedmiot wniosku.
   
 2. Jeżeli Urząd otrzymał skargę lub wniosek i nie jest właściwy do jej rozpatrzenia, obowiązany jest niezwłocznie - nie później niż w terminie 7 dni - przekazać skargę lub wniosek właściwemu organowi, zawiadamiając jednocześnie o tym skarżącego lub wnioskodawcę, albo wskazać mu właściwy organ.

III. Przedmiot skargi lub wniosku:

 1. Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
 2. Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.
 3.  O tym, czy pismo jest skargą albo wnioskiem, decyduje treść pisma, a nie jego forma zewnętrzna.

IV. Kto może złożyć skargę lub wniosek i w jakiej formie:

 1. Skargi i wnioski można składać w interesie publicznym, własnym lub innej osoby za jej zgodą.
 2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu we wszystkich komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Paczkowie.
 3. Skargi i wnioski powinny zawierać imię i nazwisko (nazwę) oraz adres skarżącego (wnioskodawcy). W przypadku, gdy skargi i wnioski nie zawierają ww. danych, pozostawia się je bez rozpoznania.

V.Termin załatwienia skargi lub wniosku:

 1. Organ właściwy do załatwienia skargi lub wniosku powinien załatwić skargę lub wniosek bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
 2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania.
 3. O sposobie załatwienia skargi lub wniosku zawiadamia się skarżącego (wnioskodawcę).
 4. W przypadku niezałatwienia skargi w ww. terminie, organ właściwy do załatwienia skargi jest obowiązany zawiadomić skarżącego, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia skargi. Natomiast w razie niemożności załatwienia wniosku w ww. terminie, właściwy organ obowiązany jest w tym terminie zawiadomić wnioskodawcę o czynnościach podjętych w celu rozpatrzenia wniosku oraz o przewidywanym terminie załatwienia wniosku.
 5. W przypadku, gdy skarga, w wyniku jej rozpatrzenia uznana została za bezzasadną i jej bezzasadność wykazano w odpowiedzi na skargę, a skarżący ponowił skargę bez wskazania nowych okoliczności - organ właściwy do jej rozpatrzenia może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko z odpowiednią adnotacją w aktach sprawy - bez zawiadamiania skarżącego.
 6. Wnioskodawcy niezadowolonemu ze sposobu załatwienia wniosku służy prawo wniesienia skargi w trybie określonym w Dziale VIII Kodeksu postępowania administracyjnego.

VI. Przyjmowanie w sprawach skarg i wniosków.

 1. Burmistrz Gminy przyjmuje osobiście w sprawach skarg i wniosków w każdy poniedziałek w godzinach od 1200 do 1515.
 2. W przypadku nieobecności Burmistrza osoby przyjmowane są przez Z-cę Burmistrza Gminy Paczków.
 3. Przewodniczący Rady Miejskiej w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w każdy poniedziałek w godzinach od 1300 do 1510.
 4. Naczelnicy Wydziałów i pozostali pracownicy przyjmują codziennie w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Paczkowie.
 5. Komórką organizacyjną koordynującą przejmowanie oraz rozpatrywanie skarg i wniosków jest Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Paczkowie.