Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Uchwały nr L/373/2010 Rady Miejskiej w Paczkowie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dziennik Urzędowy. Nr 134, poz. 1546 z 23.11.2010r.) Burmistrz Gminy Paczków zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się w dniu 02.11.2022 r. o godz. 1400 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

Celem spotkanie będzie przeprowadzenie konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok oraz omówienie współpracy Gminy Paczków z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie Gminy.