Burmistrz Gminy Paczków

ogłosił I przetarg ustny nieograniczony dotyczący zbycia lokalu mieszkalnego nr 2 położonego w Paczkowie przy ul. Wojska Polskeigo 4.

Przetarg odbędzie się 10.05.2024 roku o godz. 10:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Paczkowie, Rynek 1.

Szczegółowy opis nieruchomości, warunki udziału w przetargu zostały podane w ogłoszeniu o przetargu.