RODO - Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Działając na podstawie art.13 i art.14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016) informuję :

1. Administratorem danych jest Burmistrz Gminy Paczków z siedzibą przy ul. Rynek 1, 48-370 Paczków.

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych, tel. 77 431 67 91 w. 190, e-mail. iodo@paczkow.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :

    • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

    • przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;

    • w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r ,

4. Dane będą pozyskiwane od podmiotów zobowiązanych do udostępniania danych na żądanie tutejszego Urzędu Miejskiego w Paczkowie.

5. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów.

6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.), Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) lub innych szczegółowych przepisach prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. Ma Pani/Pana prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pana, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) ) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (Dz. Urz. WE L 119 z 4.5.2016)

9. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny i nie będą profilowane.