Uzasadnienie:

Wprowadza się do budżetu ponadplanowe dochody budżetowe w wysokości 278 419,00 zł oraz zmniejsza się plan części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 81 891,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 09.02.2021 r.

Po stronie wydatków bieżących budżetu Gminy korekta dotyczy zadań już zaplanowanych do realizacji jak i nowych; w szczególności:

- obsługa miejskich toalet w kwocie 6 000,00 zł,

- projekt z udziałem środków z budżetu UE pn. „Kreatywne pogranicze”, który będzie realizowany przez OkiR w Paczkowie, udział środków własnych wynosi 40 584,00 zł.

Ponadto wprowadza się do budżetu Gminy nowe zadania majątkowe:

- pomoc finansowa dla Powiatu Nyskiego na dokapitalizowanie spółki PKS w Nysie Sp. z o.o. w wysokości 21 000,00 zł,

-  projekt z udziałem środków z budżetu UE pn.”Publiczny Internet w Gminie Paczków” w kwocie 64 368,00 zł.  

Nadwyżka dochodów bieżących na wydatkami bieżącymi wynosi 1 276 928,00 zł.

Wynikiem budżetu jest deficyt w kwocie 2 791 517,00 zł.